Chính sách bản quyền

ENGLISH

For User : Very important for every visitor to this website. You just can download from here for desktop purposes only. You can not make any commercial use of the image like that (Backgrounds, printing or any images for sale). The image from the original copyright holder must obtain permission to commercially use.

For Copyright Holders : All images on this site are collected from various resources available on the Internet. The fact that we would never intentionally impede anyone’s work. We always respect your work. But due to the fact that we are using a 3rd party script. To do this, credits and copyright information can not be displayed. it will apply Currently soon. We already requested our users to comply with our copyright policy.

All text content on this blog is created by us, do not copy and publish on any website if you don't have permission from us.

If you are not satisfied with our copyright policy and on our site, any images that violate your copyright policy, Then you can tell us by our contact page. We will follow quickly and We will remove all images that violate your copyright policy.

TIẾNG VIỆT

Dành cho người dùng : Điều này rất quan trọng cho những ai đang truy cập trên trang web này. Bạn chỉ có thể tải về các hình nền tại đây chỉ nhằm mục đích trang trí máy tính của mình. Bạn không được phép sử dụng các hình ảnh được cung cấp trên trang web vào mục địch thương mại (in ấn, phát hành hình ảnh để bán,....). Nếu hình ảnh do bạn giữ bản quyền gốc phải được sự cho phép sử dụng thương mại.

Mọi văn bản được đăng tải trên trang web do chúng tôi nghĩ ra do đó yêu cầu bạn không được phép phát hành lại trên các trang web khác khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

Dành cho người giữ bản quyền: Tất cả hình ảnh trên trang web này được thu thập từ các nguồn khác nhau có sẵn trên Internet. Thực tế là chúng tôi sẽ không bao giờ cố tình cản trở công việc của bất kỳ ai. Chúng tôi luôn luôn tôn trọng công việc của bạn. Nhưng do thực tế mà chúng ta đang sử dụng một kịch bản bên thứ 3. Để làm điều này, các khoản tín dụng và thông tin bản quyền không thể được hiển thị. nó sẽ được áp dụng. Hiện tại, chúng tôi đã yêu cầu người dùng của chúng tôi tuân thủ các chính sách bản quyền của chúng tôi.

Nếu bạn không hài lòng với chính sách bản quyền của chúng tôi và trên trang web của chúng tôi, bất kỳ hình ảnh vi phạm chính sách bản quyền của bạn. Vui lòng, bạn có gửi phản hồi cho chúng tôi qua phần liên hệ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng loại bỏ tất cả các hình ảnh vi phạm chính sách bản quyền của bạn trong vòng 24h.
Back to Top